باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه آموزت

باز من ماندم و در غربت دل
حسرت بوسه هستی

سوزتباز من ماندم و یک مشت هوس
باز من ماندم و یک

مشت امید
یاد آن پرتو سوزنده عشق که ز چشمت به دل

من تابید
باز در خلوت من دست خیال صورت شاد

ترا نقش نمود
بر لبانت هوس مستی ریخت


در نگاهت عطش طوفان بودیاد آن شب که ترا دیدم و گفت
دل من با دلت

افسانه عشق
چشم من دید در آن چشم سیاه نگهی تشنه و

دیوانه عشق
یاد آن بوسه که هنگام وداع بر لبم شعله

حسرت افروخت
یاد آن خنده بیرنگ و خموش

که سراپای وجودم را سوخترفتی و در دل من ماند به جای
عشقی آلوده به نومیدی و

درد
نگهی گمشده در پرده اشک حسرتی یخ زده در خنده

سرد
آه اگر باز بسویم ایی دیگر از کف ندهم آسانت

ترسم این شعله سوزنده عشقآخر آتش فکند بر جا
نت